محتوا
بازاریابی شبکه ای چیست؟
یک روش نوین توزیع کالاست که شرکتها،کالا و خدمات خود را به بدون تبلیغات و بدون واسطه به کمک نتورکرها (مشتریان فعال) با قیمت مناسب به دست مشتریان و مصرف کنندگان نهایی می رساند. و مشــریان پــس از خریــد در صــورت تمایــل می تواننــد محصــولات شرکت را بازاریابــی کننــد و ســود بگیرنــد. درآمــد در بازاریابــی شــبکه ای هــم در ازای فــروش مســتقیم کالا و هــم در ازای فــروش از طریــق زیرمجموعــه کســب می شــود در بازاریابــی شــبکه ای، بازاریاب هــا بصــورت «تبلیغــات کلامــی» یــا «تبلیغــات چهــره بــه چهــره» اقــدام بــه فــروش محصــولات شرکت می کننــد.

logo-samandehi