محتوا

ردیف

عناوین تخلف

مبانی قانونی

قابل انتساب

1

عدم پرداخت کمیسیون به صورت ماهیانه

بند الف ماده 8 آئین نامه

شرکت

2

اجبار به خرید یا سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه به عنوان ورودیه

بند ج ماده 9 آئین نامه

شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر

3

تشویق به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی در یک دوره مشخص (انبار شدن کالا)

بند د ماده 9 آئین نامه

شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر

4

تعیین استراتژی (مشخص نمودن حجم مشخصی از خرید کالا)

ماده 10 آئین نامه

شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر

5

روش مستقیم محصولات از طریق بازاریاب به بازاریاب

بند و ماده 9 آئین نامه

بازاریاب

6

عدم باز پس گیری کالا

بند ط ماده 9 آئین نامه

شرکت

7

تشکیل جلسات در خارج از محل شعب

ماده 10 آئین نامه

شرکت / بازاریاب

8

برگزاری همایش بدون مجوز

بند د ماده 17 آئین نامه

شرکت / بازاریاب

9

عدم برگزاری آموزش رایگان و یا مشروط به خرید مقدار مشخصی از کالا

ماده 13 آئین نامه

شرکت / بازاریاب

10

جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از 18 سال سن

ماده 11 آئین نامه

شرکت

11

تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات

ماده 25 آئین نامه

شرکت / بازاریاب

12

تبلیغات اغواگرانه به منظور کسب درآمد بیشتر

ماده 10 آئین نامه

بازاریاب

13

عدم انعقاد قرارداد کتبی بین شرکت و بازاریاب

ماده 12 آیین نامه

شرکت / بازاریاب

14

فعالیت بازاریاب بدون داشتن کد واحد بازاریابی

تبصره ماده 12

شرکت / بازاریاب

15

عدم صدور کارت شناسایی عکس دار

ماده 12 آیین نامه

شرکت

16

پرداخت پاداش و جوایز از محصولات شرکت

بند ح ماده 9

شرکت

17

پرداخت و دریافت مبلغ خرید و کمیسیون ها خارج از سیستم بانکی

بند ی ماده 9

شرکت/ بازاریابان سطوح بالاتر

18

تغییر طرح سوددهی و نرم افزار مربوط بدون تایید دبیرخانه کمیته

ماده27

شرکت

19

فروش محصولات قبل از ارائه فهرست به دبیرخانه و بدون رعایت ضوابط مربوط

بند ب ماده 9 و تبصره آن

شرکت

20

رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد فروش کالا از جمله تاخیر در ارسال کالا

بند ﻫ ماده 26

شرکت

21

عدم درج قانون نظام صنفی،مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددهی در سایت

بند الف ماده 26

شرکت

22

عدم درج مشخصات فنی و ویژگی های محصول در سایت

بند ب ماده 26

شرکت

23

عدم درج شرایط انصراف از خرید کالا در سایت

بند ﻫ ماده 26

شرکت

24

درج موجودی غیر واقعی کالا در وب سایت

بند و ماده 26

شرکت

25

عدم پاسخگو بودن به شکایات و نارضایتی بازاریابان

بند ز ماده 26

شرکت

 


logo-samandehi