تعاریف و اصطلاحات

پلن درآمدزایی شرکت بازاریابی شبکه‌ای کاریز تجارت یکتا

طرح درآمدزایی شرکت کاریزما تجارت یکتا بر پایه طرح stairstep breakaway تنظیم و تهیه گردیده است.

این طرح شامل 6 درآمد و پاداش متمایز می‌باشد.

1- درآمد اول : سود خرده فروشی شامل 20% تخفیف از میزان فروش شخصی براساس قیمت مصرف‌کننده بدون در نظر گرفتن امتیاز یا مارژین کالا می‌باشد.

این 20% تخفیف شامل همه محصولات شرکت به صورت خالص بدون هیچ قید و شرطی به نماینده فروش تعلق خواهد گرفت.

2- درآمد دوم : پاداش مازاد خرده فروشی که شامل 3% تا  15% براساس جدول رده جدا از 20% تخفیف کالا می‌باشد که از حجم فروش شخصی محاسبه می‌گردد.

3- درآمد سوم : درآمد افتراقی که شامل 3% تا 15% از حجم فروش سازمان یا  گروه فروش بدست می‌آید.

4- درآمد چهارم : پاداش مدیران یا جداشونده که شامل 8% پورسانت براساس کل حجم فروش گروه‌های جداشونده 15%  در سطح اول می‌باشد.

5- پاداش راهبران  : شامل مجموع 7% پاداش تا نسل هفتم گروه‌های فروش جدا شونده (رده 15%) برحسب کل حجم فروش گروه‌های جدا شونده می‌باشد.

6- پاداش باشگاه راهبران

7-  پاداش کاریزماکلاب : شامل پاداش‌های ویژه برحسب رتبه‌های کسب شده مدیران و راهبران برتر شرکت می‌باشد.

 

تعاریف و اصطلاحات مهم

1- امتیاز فروش sales point (sp) هر کالا دارای یک امتیاز مشخص از سوی شرکت می‌باشد. امتیاز هر کالا را هزینه‌های کالا، حاشیه سود، نوع کالا، هزینه‌های حمل و استراتژی‌های شرکت مشخص می‌سازد. رده و رتبه‌های درآمدی شرکت براساس امتیاز فروش تعیین می‌گردد. هر نماینده فروش می‌تواند با جمع امتیاز فروش شخصی و امتیاز فروش سازمانی خود، رده و رتبه خود را مشخص کند.

امتیاز فروش شامل امتیاز فروش شخصی و سازمانی می‌باشد.

1-1- امتیاز فروش شخصی :( Personal Sale Point(PSP

میزان جمع امتیاز فروش کالاهایی که هر نماینده فروش شخصاً به فروش می‌رساند.

2-1- امتیاز فروش سازمانی (organization sales point (OSP

میزان جمع امتیاز فروش شخصی و امتیاز فروش تمام اعضای یک سازمان فروش را امتیاز فروش سازمانی می‌نامیم.

2- حجم فروش (sales volume (SV: میزان مبلغی از کالا که محاسبه پورسانت و درآمدهای نماینده‌های فروش (غیر از درآمد خرده فروشی براساس آن صورت می‌پذیرد.)

تمام محاسبات پورسانتهای شرکت غیر از خرده فروشی فقط براساس حجم فروش محاسبه می‌گردد.

1-2- حجم فروش شخصی : (personal sales volume (PSV

میزان مبلغی از فروش شخصی که محاسبه پورسانت غیر از خرده فروشی براساس آن صورت می‌پذیرد. (منظور محاسبه پورسانت دوم می باشد)

2-2- حجم فروش سازمانی : OSV) organization  sales volume)

میزان مبلغی از فروش کل سازمان فروش که محاسبه پورسانت‌ها و درآمدها براساس آن صورت می‌پذیرد.

3- قیمت مصرف کننده کالا بدون مالیات به ارزش افزوده :

قیمت درج شده بر روی کالا بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده که در سایت شرکت در قسمت فروشگاه درکنار هر کالا درج شده است.

4- قیمت مصرف کننده کالا با مالیات بر ارزش افزوده :

قیمت درج شده بر روی کالا که نماینده فروش شرکت می‌بایست کالا را به همین مبلغ به مصرف کننده نهایی به فروش برساند.

5- قیمت نماینده فروش  : قیمت مصرف کننده کالا منهای 20 درصد (سود خرده‌ فروشی)، میزان مبلغی می‌باشد که هر نماینده فروش آن کالا را از شرکت خریداری و با 20 درصد سود خرده فروشی به مصرف کننده نهایی به فروش می‌رساند.

6- جدول رده یا رتبه‌سازمانی : (Ranking list)

هر نماینده فروش براساس کسب میزان امتیاز سازمانی (OSP) (جمع امتیاز فروش شخصی و امتیاز سازمانی) در طول یک ماه شمسی دارای یک رده یا رتبه سازمانی بر طبق جدول زیر خواهد شد.

هر رده سازمانی دارای یک درصد مشخص براساس جدول رده می‌باشد که تمام محاسبات پورسانتهای دوم و سوم براساس این درصدها محاسبه می‌شوند.

(جدول  شماره 1) رده یا رتبه سازمانی

عنوان رده یا رتبه نماینده فروش

درصد رده

امتیاز سازمانی واجد شرایط

نماینده فروش

3%

200-699

نماینده فروش

5%

700-1499

نماینده فروش

7%

1500-2999

کارشناس فروش

9%

5999 – 3000

سرپرست فروش

12%

6000-8999

سرپرست ارشد فروش

15%

9/000 +

 

7- گروه جداشونده (breakaway group) : به سازمان یا گروه فروشی اطلاق می‌گردد که به رده سرپرست ارشد فروش (درصد رده  15%) برحسب جدول رده یا رتبه سازمانی رسیده باشد یعنی حداقل کل امتیاز سازمانی آن به 9000 امتیاز برسد که اصطلاحاً این سازمان یا گروه را گروه جداشونده می‌نامیم.

8- امتیاز گروه شخصی : POP) Personal Organization Point)

به جمع امتیاز فروش شخصی (PSP) و امتیاز فروش سازمانی (OSP) غیر از امتیاز گروه جداشونده (رده 15%) امتیاز گروه شخصی می‌نامیم.

9- نسل جداشونده BG) Breakaway Generation)

به سازمان فروش جداشونده (رتبه یا رده 15%) از سطح اول به بعد اطلاق می‌گردد.

10- خرید ماهیانه : شرط دریافت پاداش و پورسانت در شرکت غیر از پورسانت اول (سود خرده فروشی) متضمن حداقل خرید 1/000/000 ریال به صورت ماهیانه می‌باشد.


logo-samandehi