درآمد سوم

 

درآمد سوم  :

هر نماینده فروش و گروه‌های فروش مستقیم آن براساس امتیاز فروش سازمانی خود (OSP) دارای یک رده و درصد مرتبط با آن رده یا رتبه می‌گردند. مابه‌التفاوت درصد رده هر نماینده فروش با گروه فروش مستقیم خود ضربدرکل حجم فروش گروه مستقیم درآمد سوم (اصطلاحاً درآمد افتراقی) بدست می‌آید.

فرمول محاسبه درآمد سوم:

حجم فروش سازمانی گروه مستقیم × (درصد رده هر گروه مستقیم– درصد رده شما)

درصد رده هر نماینده فروش و گروه مستقیم طبق جدول شماره 1 بدست می‌آید.

عنوان رده یا رتبه نماینده فروش

درصد رده

امتیاز سازمانی واجد شرایط

نماینده فروش

3%

200-699

نماینده فروش

5%

700-1499

نماینده فروش

7%

1500-2999

کارشناس فروش

9%

5999 – 3000

سرپرست فروش

12%

6000-8999

سرپرست ارشد فروش

15%

9/000 +

 


logo-samandehi