درآمد هفتم( پاداش کاریزما کلاب)
شرکت کاریزماتیک تمام پورسانت‌های دریافت نشده در طول یک ماه شمسی که نماینده‌های فروش کل شرکت به  آن دست پیدا نکرده‌اند را به عنوان پاداش به 10 راهبر برتر اعطاء می‌نماید.
در این طرح با 10 راهبر اول شرکت براساس تعداد گروه 15% (جداشونده) مستقیم و میزان امتیاز فروش گروه شخصی رتبه‌بندی و به 10 راهبر برتر اهدا می‌گردد.
به ازای هر رده 15% مستقیم، 1 امتیاز و به ازای هر10/000 امتیاز گروه شخصی 5/1 امتیاز به راهبر تعلق می‌گیرد و میزان پاداش کاریزما بین 10 راهبر برتر به نسبت جمع امتیاز تقسیم می‌گردد.
 

logo-samandehi