درآمد پنجم ( پاداش راهبران)

-

درآمد پنجم ( پاداش راهبران)

چنانچه نماینده فروش در سازمان فروش خود دارای گروه 15% باشد و آن گروه نیز دارای گروه‌های جداشونده 15% دیگری در سطوح پایین‌تر خود باشد، آن نماینده می‌تواند از آن گروه‌های جداشونده پایین‌تر تا 7 نسل پاداش به شرح جدول زیر دریافت نماید.

 

شرایط واجد شرایط شدن

میزان پاداش از حجم فروش

جایگاه نسل جداشونده رده 15%

عنوان رده

حداقل تعداد گروه مستقیم جداشونده 15%

حداقل امتیاز گروه شخصی

2

اولویت 1 : 5000 امتیاز

یا

 اولویت 2 : داشتن حداقل 5 گروه جداشونده مستقیم

3%

نسل دوم

راهبر

2

اولویت 1 : 5000 امتیاز

یا

 اولویت 2 : داشتن حداقل 5 گروه جداشونده مستقیم

2%

نسل سوم

راهبرد ارشد

3

اولویت 1 : 5000 امتیاز

یا

 اولویت 2 : داشتن حداقل 5 گروه جداشونده مستقیم

75/0%

نسل چهارم

راهبرطلا

3

اولویت 1 : 5000 امتیاز

یا

 اولویت 2 : داشتن حداقل 5 گروه جداشونده مستقیم

5/0%

نسل پنجم

راهبر پلاتینیوم

4

اولویت 1 : 5000 امتیاز

یا

 اولویت 2 : داشتن حداقل 5 گروه جداشونده مستقیم

5/0%

نسل ششم

راهبر یاقوت

5

-

25/0%

نسل هفتم

راهبرالماس

 


logo-samandehi