وظایف شعب شرکتهای بازاریابی شبکه ای و نحوه نظارت بر آنها
مطابق بخشنامه شماره 226480/60 مورخ  26/10/94 و با عنایت به اینکه شعب تابعه شرکت¬های بازاریابی شبکه¬ای، به عنوان نماینده شرکت در محل بوده و تحت نام شرکت و با پروانه کسب و مجوز تاسیس شعب به فعالیت می¬پردازند، لذا ضروری است تا تکالیف قانونی شرکت، در شعب نیز مجری باشد و رعایت آن، از سوی شرکت¬ها تضمین گردد. علی¬ایحال، علاوه بر لزوم اجرای صحیح این تکالیف از سوی شرکت، توجه به موارد ذیل و رعایت آنها در اسرع وقت مورد تأکید می¬باشد:
1)  فعالیت شعب در ساعات متعارف اداری. (بند د ماده 17 آیین نامه).
2)  رعایت شئونات اداری در شعب. (بند د ماده 17 آیین نامه).  
3)  حضور مستمر و مؤثر مسئول شعبه جهت انتظام بخشی فعالیت¬های شعب و پاسخگویی به بازاریابان و مراجعات مشتریان و دستگاه¬های نظارتی. (ماده 10 آیین نامه).   
4) برگزاری منظم جلسات آموزشی و توجیهی براساس مطالب آموزشی شرکت و منطبق با مفاهیم آیین¬نامه. (ماده 13 آیین نامه).  
5) پرهیز از ایجاد مزاحمت برای واحدهای مجاور. (بند د ماده 17 آیین نامه).  
6) برگزاری رایگان آموزش بدون تعیین هرگونه شرطی از جمله خرید مقدار مشخصی از کالا. (ماده 13 آیین نامه)
7) نصب تصویر پروانه کسب، مجوز تاسیس شعبه و آیین¬نامه اجرایی تبصره ماده87 قانون نظام صنفی، اینفو¬گراف های بازاریابی شبکه¬ای و سایر اطلاعیه¬ها و بخشنامه¬ها. (بند د ماده 17 آیین نامه)
8) درج نشانی سایت و شماره تماس¬های رسیدگی به شکایات دبیرخانه کمیته نظارت. (به استناد بند ﻫ ماده 15 آیین نامه). 
9) آگاهی مسئولین شعب از مقررات و مفاهیم بازاریابی شبکه¬ای. (موضوع آیین نامه تبصره ماده87)
10) جلوگیری از تغییر استراتژی فروش و هر گونه تبلیغات خلاف واقع. (ماده 10 آیین نامه).  
11)  تجهیز شعب به امکانات اولیه اداری و آموزشی لازم. (بند د ماده 17 آیین نامه)
12)   جلوگیری از هرگونه تجمع و برگزاری جلسات در خارج از شعب. (بند د ماده 17 آیین نامه ماده 17 ق.ن.ص) 
13)   ممانعت از جذب افراد زیر 18 سال به عنوان بازاریاب. (بند د ماده 11 آیین نامه). 
14)   حضور بازاریابان در شعب با داشتن کارت شناسایی عکس¬دار. (ماده12 آیین¬نامه).
15)   تحویل کالای دارای بر چسب قیمت به بازاریابان و مشتریان. (بند الف ماده 9 آیین نامه).
16)   درج شرایط باز پس گیری کالا.( بند ط ماده9 آیین نامه)
17)   اطمینان از انعقاد قراردادکتبی بازاریابان فعال براساس نمونه فرم قرارداد. ( موضوع ماده 12 آیین نامه)   
      بدیهی است عدم رعایت موارد مطروحه در گزارشات بازرسی دستگاه¬های متناظر استانی کمیته نظارت موضوع ماده15 آیین¬نامه مارالذکر به این دبیرخانه منعکس و با متخلف برابر مقررات رفتار و در ارزیابی عملکرد شرکت¬ها نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. 
 

logo-samandehi